Przejdź do strefy: Partnera
PL EN DE

Warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

JĘDRZEJÓW 2021

Niniejszy dokument jest integralną częścią umów sprzedaży (dla towarów i usług) zawieranych przez firmę GRUPA PEMA Sp. z o.o. Sp.k. jak również wszystkie firmy posiadające autoryzację producenta. Niniejszy dokument jest wiążący dla umów zawartych na terenie RP.

1. LEGENDA

1.1  SPRZEDAJĄCY – GRUPA PEMA Sp. z o.o. Sp.k.

1.2  KUPUJĄCY – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy zawierający umowę sprzedaży ze SPRZEDAJĄCYM

1.3  TOWAR – produkty oferowane w ramach umowy sprzedaży pomiędzy KUPUJACYM a SPRZEDAJĄCYM

1.4  USŁUGA – usługi oferowane w ramach umowy sprzedaży pomiędzy KUPUJACYM a SPRZEDAJĄCYM. Nie dotyczy umów zawartych pomiędzy KUPUJĄCYM a zewnętrzna firma montażową.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1 Ogólne warunki sprzedaży są integralną częścią umów sprzedaży zawieranych pomiędzy GRUPA PEMA Sp. z o.o. Sp.k.

2.2 Ogólne warunki sprzedaży są jedynym uregulowaniem umowy wiążącej strony. Strony wykluczają stosowanie jakichkolwiek postanowień umownych.

2.3 Zawarcie umowy sprzedaży jest równoznaczne z zaakceptowaniem Ogólnych warunków sprzedaży.

2.4 Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej przed zawarciem umowy sprzedaży.

2.5 Postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży są jedynymi obowiązującymi postanowieniami. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek postanowień umownych ani warunków stosowanych przez Kupującego.

3 INFORMACJE DOTYCZACE ZAMÓWIEŃ

3.1 Złożenie zamówienia jest możliwe tylko i wyłącznie w drodze pisemnej lub mailowej. W każdym przypadku wymagany jest czytelne podpisanie zamówienia przez KUPUJĄCEGO lub osobę upoważnioną (wymagany dokument „UPOWAŻNIENIE”)

3.2 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z pełnym zaakceptowaniem Ogólnych Warunków Sprzedaży

3.3 Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuję po wpłacie ustalonej zaliczki, przesłaniu lub osobistym dostarczeniu wypełnionego druku zamówienia zawierającego: dane kupującego, rodzaj produktów wraz z wymaganymi informacjami na temat kolorystyki, wymiarów, kierunków otwierania, ilości wraz z podaną jednostką miary, adres inwestycji oraz informację o ustalonych sposobach dostawy lub odbioru, cenę i formę płatności, jeżeli produkt wymaga – podpisane rysunki produkcyjne (dostarczone przez SPRZEDAJĄCEGO drogą mailową).

3.4 Podawany termin realizacji jest terminem przewidywanym. Jego czas jest mierzony od momentu uzupełnienia wszystkich wymaganych w zamówieniu informacji, uiszczeniu zaliczki oraz zaakceptowaniu rysunków technicznych.

3.5 Termin realizacji może ulec zmianie na korzyść Kupującego i wówczas jego magazynowanie jest bezpłatne do czasu terminu podanego w zamówieniu. Po przekroczeniu założonego terminu SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za magazynowanie. Koszt 35zł netto/jedno miejsce paletowe. Termin realizacji może ulec wydłużeniu na skutek działania siły wyższej jak : klęski żywiołowe, strajki, nie zawinione przez SPRZEDAJĄCEGO przerwy w funkcjonowaniu zakładu (np. awarie maszyn lub braki w dostawie prądu) nie zawinione przez sprzedawcę przerwy w dostawach surowców niezbędnych do produkcji.

3.6 Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje świadczenie usługi montażu przez SPRZEDAJĄCEGO, KUPUJĄCY jest odpowiedzialny za umożliwienie realizacji robót ( przegotowanie terenu, zabezpieczenie dostaw prądu, zabezpieczenie składowanego towaru).

3.7 Zmiany w zamówieniu takie jak ilości, kolorystyka, kierunki otwierania lub wycofanie zamówienia przez KUPUJĄCEGO są możliwe do jednego dnia roboczego od podpisania zamówienia (lub potwierdzenia wysłanego droga mailową) dla produktów wytwarzanych pod indywidualne potrzeby KUPUJĄCEGO oraz 3 dni roboczych dla produktów zarezerwowanych ze stanów magazynowych.

3.8 KUPUJACY powinien zapoznać się z parametrami technicznymi zamawianego towaru oraz z punktem :„WAŻNE INFROMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW” zawierającym informację na temat odbioru technicznego zakupionych produktów a będącym integralną częścią Ogólnych Warunków Sprzedażowych.

3.9 SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w produktach również w trakcie realizacji zamówienia bez konieczności informowania KUPUJĄCEGO. Zastrzeżenie ma zastosowanie jedynie w przypadku jeżeli dane rozwiązanie podnosi jakość i funkcjonalność produktu. Jeżeli wprowadzona zmiana wiąże się z podniesieniem ceny produktu to zamówienia będące w realizacji lub przyjęte do realizacji po ustalonej wcześniej cenie będą zrealizowane bez doliczenia dodatkowych kosztów

3.10 Zdjęcia, ulotki, katalogi, galeria na oficjalnej stronie internetowej mają jedynie charakter poglądowy i nie stanowią dokumentacji technicznej.

4.WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW

4.1 Połączenia spawane są wykonane metodą MIG/MAG

4.2 Dla produktów cynkowanych ogniowo (zgodnie z normą EN-ISO1461) może wystąpić lekka chropowatość, zgrubienia na spawach oraz odkształcenia powstałe w procesie cynkowania ( jednak takie które nie wpływają na działanie czy możliwość montażu produktu) i nie są one objęte roszczeniami reklamacyjnymi. Cynkowanie ogniowe według normy EN-ISO 1461 ma na celu wprowadzenie długotrwałej ochrony antykorozyjnej a nie podniesienie walorów estetycznych produktu. W procesie utleniania cynku wykonana powierzchnia traci swój połysk. Trwałość powłoki cynkowej jest uzależniona od warunków środowiskowych w jakim dany produkt został zamontowany, oraz od częstotliwości użytkowania produktu.

4.3 Cynkowanie ogniowe wymaga wykonania otworów technologicznych umożliwiających zanurzenie produktu w wannach z cynkiem. Wielkość otworów technologicznych i ich umiejscowienie jest podyktowane względami czysto technicznymi i nie mogą być ono przedmiotem reklamacji. SPRZEDAJĄCY dokłada wszelkich starań aby umiejscowienie otworów miało jak najmniejszy wpływ na walory wizualne jednak z zachowaniem wymogów technicznych.

4.4 Uszkodzenia powstałe na skutek oddziaływania soli drogowej, soli morskiej, kwasów nie są objęte gwarancją.

4.5 Płyty cokołowe dostępne w ofercie SPRZEDAJĄCEGO nie mogą służyć jako mur oporowy.

4.6 Odbiór techniczny ogrodzenia dokonuje się poprzez oglądanie elementów z odległości minimum 2 metrów przy naturalnym świetle dziennym.

4.7 Niewielkie zadrapania niewidoczne z odległości 2 metrów lub zadrapania powstałe w trakcie rozładunku lub montażu nie podlegają reklamacji. W celu ich usunięcia (niewielkich wad lakierniczych) należy użyć farby w odpowiednim kolorze dostępnej w SPRZEDAJĄCEGO ( miejsce zaprawki nie zostanie poddane procesowi lakierowania proszkowego co może skutkować uzyskaniem delikatnie innego odcieniu barwy).

4.8 Mechaniczne uszkodzenia powłoki lakierniczej lub produktów przez KUPUJĄCEGO osoby trzecie lub podczas montażu wykonanego przez firmy zewnętrzne nie podlega świadczeniom gwarancyjnym.

4.9 SPRZEDAJĄCY nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli KUPUJACY dokonał napraw towaru , zlecił naprawę osobie trzeciej lub dokonał instalacji dodatkowego wyposażenia bez pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty wydania towaru.

4.10 KUPUJĄCY jest zobowiązany do odpowiedniego przechowywania niezamontowanego towaru.

4.11 KUPUJĄCY jest zobowiązany do zdjęcia foli ochronnej bezpośrednio po zakończeniu dostawy. Odbarwienia powstałe w wyniku pozostawienia produktów ofoliowanych na działanie promieni słonecznych są wyłączone ze świadczeń gwarancyjnych i rękojmi.

5 DOSTAWA TOWARÓW

5.1 Przy dostawie (lub odbiorze własnym) należy skontrolować produkty pod katem uszkodzeń mechanicznych, ilości i wszelkie uwagi zgłosić w obecności kierowcy lub magazynierowi w przypadku odbioru własnego.

5.2 W przypadku odbioru własnego SPRZEDAJACY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe z powodu niepoprawnego zabezpieczenia towaru, przeładunków czy uszkodzeń spowodowanych przez inne produkty transportowane razem z zakupionymi towarami.

5.3 SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niepoprawnego rozładunku produktów.

5.4 Załadunek produktów z placu SPRZEDAJĄCEGO odbywa się zawsze na koszt i przy udziale pracowników SPRZEJĄCEGO.

5.5 KUPUJACY jest zobowiązany do zapewnienia miejsca oraz urządzeń bądź ludzi potrzebnych do przeprowadzenia poprawnego rozładunku. Rozładunek zawsze odbywa się na koszt i odpowiedzialność klienta.

5.6 W momencie odbioru produktów KUPUJACY jest zobowiązany do podpisania dokumentu WZ. Podpisanie dokumentu jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności towaru z zamówieniem i brakiem wad czy uszkodzeń mechanicznych .

5.7 SPRZEDAJĄCY nie posiada informacji na temat ładowności pojazdów KUPUJĄCEGO i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeładowania pojazdu.

5.8 SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do odmowy załadunku produktów w przypadku pojazdów nieprzystosowanych. Informację o wadze oraz gabarytach dla danego zamówienia można uzyskać przed odbiorem w biurze SPRZEDAJĄCEGO.

6.OFERTY PŁATNOŚCI CENY

6.1 Ceny zaakceptowane w zamówieniu są cenami wiążącymi. KUPUJACY nie posiada prawa do negocjowania cen po zaakceptowaniu wartości podanych w zamówieniu.

6.2 SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do utrzymania cen zawartych w przyjętym zamówieniu.

6.3 Płatność widnieje jako uregulowana w momencie wpływu środków na rachunek bankowy SPRZEDAJACEGO lub w chwili dokonania wpłaty gotówkowej w biurze SPRZEDAJACEGO.

6.4 Wszystkie towary niestandardowe wymiarowo, kolorystycznie wymagają uiszczenia zaliczki w kwocie nie niższej niż 40% wartości zamówienia chyba że KUPUJACEMU nadano kredyt kupiecki wynikający z ciągłej stabilnej współpracy.

6.5 W przypadku braku terminowych płatności SPRZEDAJACY ma prawo do wstrzymania dalszych dostaw a pieniądze przekazane na poczet zaliczek nowych zamówień przekierować na poczet spłaty zaległości.

6.6 W przypadku niedotrzymania terminu płatności SPRZEDJACY ma prawo naliczyć odsetki w wysokości przewidzianej w ofercie oraz prawo do zbycia długów firmom trzecim.

6.7 KUPUJĄCY staje się właścicielem produktów w momencie całkowitej zapłaty zgodnie z zamówieniem

6.8 W przypadku odmowy odbioru zamówionych produktów lub wycofania zamówienia w terminach późniejszych niż określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży zaliczka na poczet jego realizacji przechodzi na własność SPRZEDAJĄCEGO który dodatkowo ma prawo obciążyć KUPUJĄCEGO kara umowną w równowartości 100% brutto zamówienia ( wliczając wpłacone zaliczki i przedpłaty).

6.9 Oferty przygotowane przez SPREDAJĄCEGO nie są wiążące. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności zapytania z przedstawiona ofertą.

6.10 Oferta zachowuje swoją ważność przez 30 dni lub zgodnie z zawarta w dokumencie informacją.

6.11 Dla celów ofertowania SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do użycia zdjęć produktów o różnym wyposażeniu. Zdjęcia nie stanowią oferty i mają jedynie charakter poglądowy.

7. INFORMACJE NA TEMAT PRAWA WŁASNOŚCI

7.1 SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do własności sprzedawanego towaru. Prawo do własności przejdzie na KUPUJĄCEGO w chwili uregulowania zapłaty na rzecz SPRZEDAJĄCEGO.

7.2 KUPUJĄCY ponosi ryzyko uszkodzenia produktów od momentu potwierdzenia pisemnego na dokumencie WZ w przypadku skorzystania z transportu oferowanego przez SPRZEDAJACEGO a w przypadku skorzystania przez KUPUJĄCEGO z własnego transportu lub z usługi transportu świadczonego przez firmy trzecie z chwilą wydania przewoźnikowi produktów i podpisaniu przez kierowcę dokumentu WZ.

8. ZWROT TOWARU

8.1 Produkty wytworzone zgodnie z zamówieniem KUPUJĄCEGO dostosowane do jego potrzeb (wyposażenie, wymiary, kolorystyka, dedykowany model) nie podlegają zwrotowi.

8.2 Produkty standardowe z zamówień realizowanych ze stanów magazynowych SPRZEDAJĄCEGO - zwrot tylko i wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniem z działem handlowym SPRZEDAJĄCEGO. Podstawą do roszczenia o zwrot jest dokument bezpośredniego zakupu ( faktura VAT lub paragon).

8.3 Zwrotowi nie podlegają produkty standardowe uszkodzone przez KUPUJĄCEGO.

8.4 Zwrotowi nie podlegają produkty objęte promocją o obniżonej wartości ze względu na ujawnioną przed sprzedażą wadę. KUPUJĄCY w momencie zawierania umowy sprzedaży dla produktu o obniżonej wartości jest zobowiązany do podpisania „OŚWIADCZENIE O PRODUKCIE Z WADĄ”.

9. GWARANCJE, REKLAMACJE

9.1 SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJACEMU gwarancji na produkty użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i informacjami zawartymi w instrukcji montażu i użytkowania dostępnej na stronie www.grupapema.pl

9.2 SPRZEDAJĄCY udziela gwarancji na produkty poprawnie zamontowane. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niepoprawnego montażu.

9.3 SPRZEDAJĄCY ponosi odpowiedzialność za towar do momentu dostarczenia przy zamówieniu transportu po stronie SPRZEDAJĄCEGO (z wyłączeniem uszkodzeń powstałych przy rozładunku) oraz do momentu załadunku przy zamówieniu z odbiorem KUPUJĄCEGO lub firmy spedycyjnej.

9.4 SPRZEDAJĄCY udziela KUPUJACEMU gwarancji na produkty zgodnie z zapisami w Karcie Gwarancyjnej .

9.5 KUPUJĄCY jest zobowiązany do sprawdzenia produktu pod kątem jakichkolwiek wad. W przypadku wykrycia wad wymagane jest spisanie protokołu w chwili odbioru. Wymagana forma pisemna.

9.6 SPRZEDAJĄCY nie uznaje wad które KUPUJĄCY powinien zgłosić w momencie odbioru ale zostały pominięte z powodu braku oględzin dostarczanego produktu.

9.7 SPRZEDAJĄCY odpowiada za wady powstałe w wyniku rażących wad, zaniedbań. Odpowiedzialność SPRZEDAJĄCEGO jest ograniczona do 100% wartości produktu z konkretną wadą a nie do wartości całego zamówienia.

9.8 W przypadku wady wynikającej z błędów lub zaniedbań SPRZEDAJĄCEGO zobowiązuje się on do usunięcia wady lub obniżenia ceny za produkt w porozumieniu pisemnym z KUPUJĄCYM.

9.9 Po zaakceptowaniu przez KUPUJĄCEGO rabatu z tytułu wady nie będzie mu przysługiwało prawo do kolejnych roszczeń z tego powodu.

9.10 KUPUJĄCY jest zobowiązany udostępnić wadliwy towar z dnia dostawy na każde wezwanie SPRZEDAJĄCEGO.

9.11 SPRZEDAJĄCY nie będzie ponosił odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli KUPUJACY dokonał napraw towaru , zlecił naprawę osobie trzeciej lub dokonał instalacji dodatkowego wyposażenia bez pisemnej zgody SPRZEDAJĄCEGO. W pozostałych przypadkach uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają po upływie 6 miesięcy od daty wydania towaru.

9.12 KUPUJĄCY jest zobowiązany do odpowiedniego przechowywania niezamontowanego towaru.

9.13 KUPUJĄCY jest zobowiązany do zdjęcia foli ochronnej bezpośrednio po zakończeniu dostawy. Odbarwienia powstałe w wyniku pozostawienia produktów ofoliowanych na działanie promieni słonecznych są wyłączone ze świadczeń gwarancyjnych i rękojmi.

9.14 Reklamacje w formie pisemnej należy składać w punkcie sprzedaży w którym dokonano zakupu lub drogą mailową na adres reklamacje@grupapema.pl w przypadku zakupu bezpośredniego. Warunkiem zgłoszenia jest posiadanie dowodu zakupu w formie faktury VAT lub paragonu.

10. SPORY

10.1 SPRZEDAJĄCY I KUPUJĄCY będą w pierwszej kolejności dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów. W przypadku braku porozumienia, sądem właściwym będzie Sąd Powszechny odpowiedni dla SPRZEDAJĄCEGO.

10.2 W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy i terminy zapłat i transakcjach handlowych.

 

<< Wróć